Ochrana osobných údajov

POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana Vašich osobných údajov je pre spoločnosť Innovatrics, s.r.o. kľúčová.

Vzhľadom na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95 / 46 / ES („GDPR“), spoločnosť Innovatrics prijíma túto politiku ochrany osobných údajov.

V tomto dokumente sa dozviete:

I. Kde nás môžete kontaktovať ohľadom otázok o spracovávaní osobných údajov

II. Ako spracovávame osobné údaje v nasledovných situáciách:

  1. keď navštívite našu webstránku https://careers.innovatrics.com
  2. keď navštívite naše fanúšikovské stránky na Facebooku, Twitteri, LinkedIn, alebo YouTube;
  3. keď s nami komunikujete napr. elektronicky;
  4. keď sa uchádzate o konkrétnu pozíciu uverejnenú na stránke https://careers.innovatrics.com
  5. keď žiadate o zaradenie do databázy uchádzačov cez stránku https://careers.innovatrics.com ;

III. Aké sú Vaša práva ako dotknutej osoby.

Upozorňujeme, že naša stránka alebo jej subdomény môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Vezmite prosím na vedomie, že tieto webové stránky tretích strán majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že nepreberáme žiadnu zodpovednosť za tieto ich pravidlá. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky tretích strán sa dôkladne informujte o týchto pravidlách.

I. PREVÁDZKOVATEĽ A JEHO KONTAKTNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľom je spoločnosť Innovatrics, s.r.o., so sídlom: Pri vinohradoch 82, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 280 712, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 39481/B.

Ak s nami chcete vo veci otázok ochrany osobných údajov komunikovať alebo využiť práva dotknutej osoby, použite prosím nasledovné kontakty:

E-mail: gdpr@innovatrics.com

Pošta – kontaktná adresa: Innovatrics, s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika.

II. AKÝM SPÔSOBOM SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Návštevníci našej webstránky https://careers.innovatrics.com

O návštevníkoch našej stránky nespracovávame žiadne osobné údaje, na základe ktorých by sme mohli návštevníka stránky individuálne identifikovať.  Naša webová stránka používa súbory cookies  – ďalšie informácie o súboroch cookie získate kliknutím na naše zásady používania súborov cookies.

Innovatrics využíva fanúšikovské stránky na Facebooku (https://www.facebook.com/innovatrics/), Twitteri (https://twitter.com/innovatrics), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/innovatrics/ ) alebo YouTube (https://www.youtube.com/c/Innovatrics-Your_Biometric_Partner/videos) – ďalej len „sociálne siete“. Tieto stránky sa používajú na zvýšenie povedomia o značke, na predstavenie spoločnosti Innovatrics, jej služieb, produktov, vízií, príbehov o úspechu a noviniek. Z času na čas môžeme informovať o voľných pracovných miestach v Innovatrics. Je naším oprávneným záujmom prevádzkovať stránky sociálnych sietí Innovatrics, pretože nevyhnutne potrebujeme komunikovať so zákazníkmi a verejnosťou na sociálnych sieťach.  Ak navštívite naše stránky v sociálnych sieťach, môžeme získať prehľad návštevnosti stránky prostredníctvom súborov cookie umiestnených treťou stranou (prevádzkovateľom siete). Osobné údaje môžeme tiež dostávať (v závislosti od nastavení profilu používateľa a nastavenia ochrany osobných údajov na každej sociálnej sieti) v prípadoch, keď s nami návštevníci komunikujú na našich fanúšikovských stránkach, označia „Páči sa mi to“, dajú komentár, zdieľajú alebo inak reagujú na naše aktivity alebo príspevky. Predpokladáme, že používatelia nám poskytli tieto osobné údaje dobrovoľne. Osobné údaje budeme spracúvať na účely prezentácie našej spoločnosti, noviniek, produktov a služieb verejnosti, čo považujeme za náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Osobné údaje sa spracúvajú desať rokov. Upozorňujeme, že ak kliknete na tlačidlo sociálnej siete umiestnené na našej webovej stránke, budete presmerovaní na webovú stránku, ktorú prevádzkujú tretie strany (napr. Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube) a ktorá má vlastnú politiku ochrany osobných údajov, za ktorú nepreberáme zodpovednosť. Prevádzkovatelia sociálnych sietí môžu ukladať cookies do počítača alebo iného zariadenia osoby, ktorá navštívila našu fanúšikovskú stránku; niektoré tak robia bez ohľadu na to, či má daná osoba účet na danej sociálnej sieti alebo nie. Innovatrics a sociálna sieť sú spoločne zodpovední za spracovanie osobných údajov používateľov našej fanúšikovskej stránky. V našom prípade však súbory cookie sociálnych sietí používajú a spravujú výlučne prevádzkovatelia sociálnych sietí. Inými slovami, sociálne siete spracúvajú osobné údaje aj na svoje vlastné účely a môžu dokonca prenášať údaje do krajín, ktoré neposkytujú dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov (napr. USA). Viac informácií o zásadách používania cookies a zásadách ochrany osobných údajov pre jednotlivé sociálne siete nájdete tu:

https://www.facebook.com/privacy/explanationhttps://www.facebook.com/policies/cookies

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://policies.google.com/privacy

https://policies.google.com/technologies/cookies

https://twitter.com/en/privacy

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

Viac informácií získate tiež po kliknutí na Informáciu o používaní Cookies.

Ak s nami komunikujete, dostávame Vaše osobné údaje, ktoré v takejto komunikácii uvediete (najmä e-mail, meno, priezvisko a pod.). Máme za to, že tieto osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne, na základe svojho predchádzajúceho uváženia, a že Vami zadané údaje sú správne a aktuálne.  Spracovanie vašej korešpondencie je naším oprávneným záujmom (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) a o tento právny základ opierame naše právo na spracovanie Vašich osobných údajov. Tiež predpokladáme, že zaslaním takejto korešpondencie očakávate a súhlasíte s tým, že Vás môžeme následne kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo elektronickou správou s cieľom vybaviť Vašu korešpondenciu alebo žiadosť. Vaše osobné údaje sú spracovávané iba po dobu, po ktorú trvá účel ich spracúvania, najdlhšie po dobu 12 mesiacov od ukončenia poslednej komunikácie. Pasívny prístup k vašim osobným údajom môžu mať prístup sprostredkovatelia, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje pri poskytovaní služieb a medzi ktorých patria najmä poskytovatelia webhostingu (servery v Nemecku) a správca webových stránok.

Ak ste sa rozhodli reagovať na konkrétnu pracovnú pozíciu, dostaneme Vaše osobné údaje.  Poskytnutie osobných údajov nie je Vašou povinnosťou; bez ich poskytnutia Vás však nebudeme vedieť kontaktovať, zaradiť do výberového konania, uskutočniť výberové konanie či posúdiť Vašu vhodnosť na konkrétnu pozíciu. Osobné údaje budeme spracovávať na Vašu žiadosť podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy), pre účely výberového konania.  Rozsah spracovávaných údajov je daný účelom spracovávania a zahŕňa najmä kontaktné údaje, údaje, ktoré ste nám uviedli v životopise a motivačnom liste (ak ste ho zaslali). Spracovávať budeme aj informácie o priebehu a vyhodnotení prípadného pohovoru. Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že v rámci interného posúdenia Vašej žiadosti môžeme ako zdroj doplnkových informácií o Vašich skúsenostiach a vzdelaní použiť informácie, ktoré ste zverejnili na portáli LinkedIn . Osobné údaje neúspešných uchádzačov môžeme spracovávať ešte po dobu 3 mesiacov po ukončení výberového konania, avšak iba za rovnakým účelom (ak by bolo potrebné napr. opäť otvoriť to isté výberové konanie). Vaše osobné údaje neposkytujeme na ďalšie spracovávanie iným osobám ani ich nebudeme zverejňovať. Pasívny prístup k vašim osobným údajom môžu mať prístup sprostredkovatelia, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje a medzi ktorých patria najmä poskytovatelia webhostingu (servery v Nemecku) a správca webových stránok.  Ak medzičasom o pracovnú pozíciu stratíte záujem, môžete nás kontaktovať s týmto oznámením písomne na hore uvedenej adrese alebo e-mailom na: hr@innovatrics.com; v takomto prípade Vaše údaje nebudeme pre hore uvedený účel ďalej spracovávať.

Ak ste nenašli konkrétnu pozíciu, o ktorú by ste sa chceli uchádzať, ale želáte si, aby sme Vás pre prípad potreby zaradili do našej databázy uchádzačov, môžete využiť formulár na webstránke https://careers.innovatrics.com/?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.innovatrics.com&utm_medium=webpage&utm_campaign=Career%20page%20click%20from%20website.  Vaše osobné údaje budú spracovávané pre účely zaradenia Vašej osoby do evidencie záujemcov o zamestnanie/obchodnú spoluprácu a uskutočnenia potenciálnych výberových konaní.  Nie je Vašou právnou povinnosťou požiadať o zaradenie do databázy. Právnym základom spracovávania je Váš dobrovoľný súhlas so zaradením Vašej osoby do vyššie uvedenej evidencie a so spracovaním Vašich údajov pre účely potenciálnych výberových konaní vrátane Vášho kontaktovania pre tieto účely. Rozsah spracovávaných údajov je daný účelom spracovávania a zahŕňa najmä kontaktné údaje, údaje, ktoré ste nám uviedli v životopise a v motivačnom liste (ak ste ho zaslali). Spracovávať budeme taktiež informácie o priebehu a vyhodnotení prípadného pohovoru. Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že v rámci interného posúdenia Vašej žiadosti môžeme ako zdroj doplnkových informácií o Vašich skúsenostiach a vzdelaní použiť informácie, ktoré ste zverejnili na portáli LinkedIn . Vaše osobné údaje neposkytujeme na ďalšie spracovávanie iným osobám ani ich nebudeme zverejňovať. Pasívny prístup k vašim osobným údajom môžu mať prístup sprostredkovatelia, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje a medzi ktorých patria najmä poskytovatelia webhostingu (servery v Nemecku) a správca webových stránok. Osobné údaje budeme spracovávať po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať (s využitím kontaktných údajov uvedených vyššie) bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

III. VAŠE PRÁVA

Innovatrics nevykonáva žiadne automatické individuálne rozhodovanie ani profilovanie. Podľa Vášho záujmu o pracovnú pozíciu alebo na základe informácií o Vašich preferenciách, vzdelaní alebo skúsenostiach Vás však môžeme kategorizovať podľa typu pozícií, na ktoré by ste boli vhodní. Ako dotknutá osoba podľa GDPR máte právo(i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k Vašim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie o tom, či sa údaje spracúvajú alebo nie, kategórie spracovávaných údajov, účel spracúvania, zdroj údajov a doba uchovávania);(ii) na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných údajov;(iii) na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nepresné alebo nezákonne spracovávané);(iv) získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi za podmienok uvedených v čl. 20 GDPR;(v) ak spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek tento svoj súhlas odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním;v) vzniesť námietku v prípadoch uvedených v čl. 21 GDPR (najmä proti spracovávaniu na účely oprávnených záujmov, priameho marketingu);vi) na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, alebo v prípadoch uvedených v čl. 17 GDPR. Ak sa domnievate, že pri spracúvaní osobných údajov dochádza k porušeniu Vašich práv alebo že došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk, statny.dozor@pdp.gov.sk.

***

Táto POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV sa riadi slovenským právom (bez ohľadu na kolízne normy). Túto POLITIKU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV môžeme kedykoľvek zmeniť alebo upraviť, a to najmä s ohľadom na legislatívne zmeny na úseku ochrany osobných údajov, ktoré môžu byť budúcnosti prijaté. Ak tak urobíme, budeme Vás vhodným spôsobom informovať.